iL : AYDIN

iLÇE : KARACASU

KASABA : YENİCE

,-,


YENİCE’NİN VE İÇİNDE BULUNDUĞU BÖLGENİN TARİHİ SÜRECİ:

Yenice’nin içinde bulunduğu yörede ilk yerleşmelerin M.Ö.2500-2000 yıllarında olduğu belirtilmektedir.
Büyük kavimlerin Adalar Havzası’ndaki hareketleri üzerine, daha önce Girit’te Büyük Minos medeniyetini kurmuş olan Karyalılar’ın (Karia,Doruklar ülkesi,uç ülke anlamındadır) bir kısmı eski yurtları olan Anayas ve Kinda kentlerini kurmuşlardır.


Karya’nın sınırları:

Kuzeyde "Büyük Menderes" (Antik çağda adı Atabenon’dur. Atabenon: Dolaşarak eski yerine gelen demektir) ile güneyde Dalaman Çayı arasıdır.Yenice’nin içinde olduğu bölge ile Büyük Menderes dolayları Etiler’in belli başlı kentlerinin bulunduğu bölge olmuştur.M.Ö.1200 yıllarına doğru Etiler’in zayıflamasıyla Aydın Bölgesi Kumanlar’ın egemenliği altına girmiş,300-500 yıl prensliklerle idare edilmiştir.


M.Ö.12.y.yılda bu bölgeler´de Meonlar,Lidler,Kariyenler,İyonlar yaşamışlardır.
Büyük İskender ise M.Ö.333’te Efes’i,sonra Kari’nin diğer şehirleriyle birlikte(Alabanda, Nysa),Aphrodisias (Afrodisyas) ve Kinda şehirlerini ele geçirdi.
İskender’den sonra imparatorluk parçalanmış,yapılan savaşlarda Roma Kralı Manilyos kentleri hakimiyetine almıştır.
Bizans İmparatoru Teodos’un,imparatorluğu iki oğlunun arasında paylaştırması sonucu bölge Doğu Roma(Bizans) sınırları içinde kalmıştır.

Kaynaklara göre,bölgenin Türkler’in eline geçmesi,Türk Boylarının bölgede iskanı,1071 Malazgirt Savaşı sonrasıdır.

Anadolu’ya giren Selçuklular,Oğuz Türkleri’dir.

Oğuz Han’ın 6 oğlu ve 6 oğlandan toplam 24 torunu vardır.

Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu”nu meydana getirmiştir.

Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, 24 boya dayanmaktadır.

İlk zamanlar Üçok ve Bozok adlarıyla iki ana kola ayrılmış olan Oğuzlar, daha sonraki devirlerde, Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz adlarında boylara da ayrıldılar. Oğuzlar, yirmi dört boydan meydana gelmişti. Bunlardan on ikisi Bozok, on ikisi Üçok koluna bağlıydı. Tarihçiler, hazırladıkları cetvellerde Oğuz boylarının adlarını, sembollerini ve ongunlarını (armalarını) göstermişlerdir.

Şimdi Oğuz Han ın çocuklarını ve torunlarının isimlerini sırasıyla görelim toplam 24 boy dur. Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

A-BOZ-OKLAR:Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.
   1: Gün Han : Kayı-Alkaevli-Bayat-Karaevli.
   2: Ay Han : Yazgır-Pötürge-Töker-Yaprık
   3: Yıldız Han : Avşar-Beydilli-Karkın- Çorukluğ.

B-ÜÇ-OKLAR:İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.
   4: Gök Han : Bayındır- Çavdur- Çepni- Peçenek.
   5: Dağ Han : Salur- Alanyurtlu- Eğmür- Üreğil.
   6: Deniz Han : İğdir- Bükdüz- Yiva- Kınık.

Bugün Türkiye’de yirmi dört Oğuz boyuna ait işaret ve yer adlarına çok rastlanmaktadır.

Anadolu’ya giren Selçuklular’dan(Oğuz Türkleri)Üçoklar Kolu’nun Dağhan Sülalesi’ne mensup Eymür (Eymür-Aymür:İyi durumda,varlıklı) Aşireti’nin(Boy)Karacasu’ya bağlı Ataeymir Beldesi’nin bulunduğu yerde yerleşmiş olduğu,Bozoklar Kolu’nun Ayhan Sülalesine mensup Yazır (Yazgır)Aşireti’nin(Boy) (Yazır:Yurdu geniş) şimdiki Yazır Köyü ve civarını yurt edindikleri,bu boylardan olan Karasül Oymağı’ nın ise Karacasu’daki Cuma Mahallesi’nin bulunduğu yerde Karasu (Karacasu) Köyü’nü kurdukları anlatılmaktadır.

11.ve 13.yüzyıllar arası bölge dört kez Selçuklular’ın eline geçmiştir.
Bölgeye bir süre Menteşe Beyliği,daha sonra da Aydınoğlu Beyliği egemen olmuştur.

1426´da II.Murat,bölge topraklarını Osmanlı İmparatorluğu’na katmıştır.1653 yılında meydana gelen büyük deprem çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur.
Bizans döneminden kalan Rumlar,Yenice’nin de içinde bulunduğu bölgelerde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Rumlar Yenice’de değirmen işletip, bahçıvanlık yaparlar,sebze-meyve yetiştirirlerdi (ilköğretim okulunun karşısındaki top sahası,ortaokul binasının yeri ve köy kanalı altında eski bahçıvanlık denilen yerde).

Türkler, genellikle aşiret ve obalar halinde göçebe hayat sürdürmüşler ve sonradan yerleşik düzene geçmişlerdir. Yenice halkının atalarının çok öncelerden beri yörede yaşayan aşiretlerin,boyların mensupları olduğu sanılmaktadır.
Yenice halkı Rumlarla bir süre birlikte yaşamışlar,şavaştan sonra Rumlar buraları terk etmişlerdir.Hatta,Tepeköyde eski yıkılan caminin yerinde kilisenin olduğu,çevredeki değirmenlerin ve köydeki bazı evlerin Rumlara ait olduğu söylenir.Sonradan Türk ve Müslüman olmuş Rumlar da vardır.
Yenice’de şimdiki kahvehanelerin bulunduğu yerlerde ve camiye çıkan yol üzerinde mescitler vardı.

Yenice Beldesi’nin (eskiden köy olarak), etrafında halen mevcut olan 7(yedi) adet mezarlık mevkilerindeki aşiretlerin (boyların) birleşmesi sonucu 1700’lü?(1700-1750 arası) yıllarda kurulduğu söylenmektedir.

Bu mezarlıklar şunlardır:
1-Hıdrellez,
2-Çardak Mezarlığı,
3-Kaşıkçı-Kulönü Mezarlığı,
4-Bayramtepe (Bahçeköy sınırında)Mezarlığı,
5-Davutlar Deresi Mezarlığı,
6-İnciyar Mezarlığı(Çamköy sınırı),
7-Yenice’nin bulunduğu yerin Mezarlıkları.

Bu sayılan 7(yedi)bölgeden(mezradan)gelen halk,şimdiki Tepeköy denilen yerde toplanmış,yerleşmiştir.

Buraya yerleşmelerinin sebebi Kepre (Keper) Çayı (Bahçeköy Deresi) ve Dandalaz Çayı’nın(antik adı Marsyna Çayı’dır) taşkınlarından korunmak içindir.

Yenice Tepeköyde bulunan Çok büyük bir Tümülüsün üzerine inşa edilmiştir. Güvenlik açısından değerli olan Tepeköy,Romalılar hatta Greekler tarafından Gözetleme görevi olarak işlev görmüştür.Ancak Bugun Simitçiönü mevkii olarak geçen yerde bulunan SYMMOTOS ve KRONOS isimli iki antik kentin birleşmesi ile oluşmuş bir yerleşim alanıdır.Ancak bugunku kasaba sınırları içerisinde bu kent yer almamaktadır.

M.Ö. 17, M.S: 60, 399,610,1012,1254,1411,1582,23 Şubat 1653,1699,1744,01 Şubat 1873,19 Ağustos 1895 ve 20 Eylül 1899 büyük ve yıkıcı depremleriyle sarılan bölgemizde Yenice´nin bugünkü Zafer Mahallesinin bulunduğu alanda ismi tesbit edilemeyen antik bir yerleşke mevcut olup,yukarıdaki herhangi bir tarihte oluşan deprem öncesinde yıkılmış (Bazı verilere göre 1012 depremi-9 şiddetinde ve Karıncalıdağ Batı zonu hareketiyle meydana gelen deprem) ve 1310-1314 yılları arasında meydana gelen büyük bir yangın ve ardından meydana gelen tufan sonucunda toprak altında kalmıştır.Tahminen kaplanmış yüksekliği yer yer 4 metre civarındadır.Bu kent şu an bahsedilen bölgede (Zafer Mahallesinin altındadır)yer almakta ve maalesef birkaç küçük bulgu dışında görülememektedir.

Ayrıca bugunku Yenice İdari yapısı içerisinde yer alan kısımlarda yapılan araştırmalarda ise Batısında 6,Kuzeyinde 1,Kuzeydoğusunda (Killik Mevkiinde) 11,Doğusunda (Karacaören sınırına kadar olan bölümde) ve Güneydoğusunda görsel açıdan tespit edilebilen yaklaşık 28 adet küçük,4 adet büyük Tarihi yerleşke mevcuttur.

Bunlar Selevkos,Grek,Geç yunan,Roma, Bizans yerleşkeleri olup maalesef hala Tarih envanterlerine girmemiştir.

Başaran’daki Antiocheia’nın fethi için Nikaia (İznik) İmparatoru ile Anadolu Selçukluları Killik mevkiinde 1221´de savaşmışlardır.Bu savaş tarihe yön veren bir gelişme olmasına rağmen maalesef envanter ve yazılı tarihe aktarılmamıştır.Bir başka iddia ise;
Yenice kesinlikle 7 aşiret hikayesi ile değil,yer yer Aydınoğlu İsa Bey’in kızı,Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt’ın hanımı Hafsa Sultan (Başaran’da Bulunan Türbede Medfun) a ait HAFSA SULTAN VAKFI ve OSMAN AĞA VAKIFLARINA ait arazi üzerinde arazileri işleyen Yörük ve Türkmenlerce kurulmuştur.
Yani Yenice ve Esençay köyleri (karye) tamamen bu vakıfların mülküdür.Daha sonrasında Tapu tescil,Yerel kararlar,Göçerlere arazi temini,Başarı ödülleri vb. sebepler ile Parçalanmış ve bugunku haline 1800 lü yıllarda gelmeye başlamıştır.
Hafsa sultan adına Yenice’mizde 1 Medrese,1 İmarethane ve YENİCE’mizde (Tepeköy) Hafsa Sultan Camii bulunmakta iken maalesef bunlardan tek bir iz bile kalmamıştır.
1890’larda büyük bir deprem olmuş,cami ve birçok ev yıkılmıştır.Halk daha sonra aşağı kısma yani Tarlaköy’e inmiş,depremden zarar görenler için baraka evler yaptırılmıştır

Bundan dolayıdır ki köy bugünkü yerleşim alanında yeniden kurulmuş ve adına YENİCE denmiştir.

BazıYörüklerle,çevredeki köylerden ailelerin göç etmesiyle köyün nüfusu artmıştır.
Osmanlı devrinden kalmış olan Tepeköyde cami,mescid ve yanında bir çeşme vardı.Bugün bunlar tamamen yok olmuştur.

Tavaslıoğlu lakaplı biri tarafından 2(iki) adet han yaptırılmıştır.
Hanlardan biri Tepeköyün hemen altında,diğeri de şimdiki caminin hemen üstündedir.Caminin yanındaki han yıkılmış ve tamamen ortadan kalkmıştır.
Bu hanlarda,İzmir’e ve çevresine ticaret için gidenlerin konakladıkları söylenir.

Kuyucak İlçesi Başaran Beldesi sınırIarı içinde,antik çağlardan kalan“ANTHIOCHEIA(Antiyos) ören yeri vardır.Bu ören yeri üzerinde(Başaran ile Azizabat Köyü arasında)15.y.yılın ilk çeyreğinden kalma,Aydınoğlu İsa Bey’in kızı,Yıldırım Bayezit’in kadını Hafsa Hatun’un türbesi bulunmaktadır.Ayrıca,Kulönü mevkiinde o zamanlardan kalan kalıntılar az da olsa mevcuttur.

Tarihi gerçeklerden bazıları şunlardır:KARACAÖREN Köyünün Eski adının KARACAVİRAN olduğu,

Yenice’mizde Kızlar Tepesi Mevkiinde 1 RUM okulu,Akçeşme Mevkiinde Küçük Şapel,Kilise ve Manastır olduğu,

Yenice’nin 1831 İlk Nufus sayımında(Sadece Erkekler sayılmıştır) 1.094 Türk,252 Reaya (Rum-Ermeni) olduğu,

Yenice’mizin son tarihi nufusunun ise Osmanlı Devleti-Aydın Tahrir Defterlerine ve Cerîde-i Nüfus İdaresi Genel Kayıtlarının 1891 tarihlendirilmesinde 1.312 Türk ve 144 Reaya (Rum-Ermeni) olduğudur..

embed google map
generate Google Maps


  • Yenice Tarihi hakkında üretimler üretilen ürünler sebze meyve
  • Yenice Resimleri(linkler henüz ayarlanmamıştır)
  • yenicenin hava durumu - Yağmur - Rüzgar durumu - yenice tarihindeki depremler(linkler henüz ayarlanmamıştır)
  • Yenicede görev yapan seçilen başkanlar - yıllara göre seçim sonuçları(linkler henüz ayarlanmamıştır)
  • Yenicedeki etkinlikler(linkler henüz ayarlanmamıştır)
  • Yeniceye bağlı olan yerler(linkler henüz ayarlanmamıştır)
  • Yenice Harita(linkler henüz ayarlanmamıştır)
  • Yenice okulları ve okul başarıları (linkler henüz ayarlanmamıştır)